Next Document

Louis A. Smith death telegram to Joseph G. Smith - 1930